องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 [ 18 ก.ค. 2561 ]
42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 [ 18 ก.ค. 2561 ]
43 โครงการซ่อมแซมคันดินฝ่ายศึกฤทธิ์ หมู่ 4 [ 18 ก.ค. 2561 ]
44 ราคากลางหินคลุก ม.2 จำนวน 5 จุด [ 18 ก.ค. 2561 ]
45 ซ่อมแซมคันคูดิน ห้วยยางฮาด [ 18 ก.ค. 2561 ]
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่านางแนว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง หลวง ขก ถ.๑๑๓-๐๙ สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ ๖ ต าบลท่านางแนว-บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๕ ต าบลท่านาง แนว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ [ 7 ก.พ. 2561 ]
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่านางแนว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานีสูบน าด้วยระบบไฟฟ้าท่า หนองแแเดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ม.ค. 2561 ]
48 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ สายบ้านหนองบัวเลิง หมู่ที่ ๓ ไปบ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๑ (เส้นท้ายหมู่บ้าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ธ.ค. 2560 ]
49 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าท่าหนองแดง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 19 ธ.ค. 2560 ]
50 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ขก ถ.113-08 สายบ้านนหนองบัวเลิง หมู่ที่ 3 ตำบลท่านางแนว - บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 14 ธ.ค. 2560 ]
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15