องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก.ถ.113-10 และ ขก.ถ.113-11 บ้านโนนเขวา ไป บ้านโพนงาม ตำบลท่านางแนว ด่วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว มีความประสงค์จะประกวดราาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก.ถ.113-10 และ ขก.ถ.113-11บ้านโนนเขวา ไปบ้านโพนงาม ตำบลท่านางแนว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  7,786.922.64 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบไฟล์

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 17 มี.ค. 2563