องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียดข่าว

ตามที่งานบริหารงานทั่วไป  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้  ด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง ระยะเวลา  3  ปี  (พ.ศ.  2561-2563)  เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร  และเพื่อดำรงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กร รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ

    เอกสารประกอบ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว