องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้รายงานขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 2561-2563) จากคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น
                    บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จ.ขอนแก่น) ในการประชุมครั้งที่  9/2560   เมื่อวันที่   26  กันยายน 2560  เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่ง และการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล  ซึ่งแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบแล้ว ตามหนังสืออำเภอแวงน้อย ที่ ขก 0023.25/ 2569  ลงวันที่  24   ตุลาคม 2560  
                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  11  พฤศจิกายน  2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง  3  ปี (รอบ 2561 -2563) โดยมีผลตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2560 เป็นต้นไป


    เอกสารประกอบ แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว