องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558

    รายละเอียดข่าว

โดยที่ ก.ถ. และ ก.อบต. ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป้นระบบแท่ง จึงสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ให้สอดคล้องกับระบบจำแนกตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่
อาศียความตามมาตรา 15 ประกอบ มาตรา 26 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น ในครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 จึงให้แก้ไขข้อมูลการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2558-2560 ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559
ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ข้อ 3 ให้ยกเลิกการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 โดยให้เป็นตามการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งฉบับนี้แทน
ประกาศ  ๊  วันที่  8  เดือน เมษายน  2559

    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว