องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
แผนพัฒนา 3 ปี


แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่  1
*************************
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว   ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2559  และผู้บริหารได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  แล้ว 
บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว   ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 /2559  เมื่อวันที่   22  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559  ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 – 2562)  เพิ่มเติม ฉบับที่  1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้อนุมัติแล้ว
เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 ข้อ 17 วรรค 2  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้วให้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่  1
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                   ประกาศ   ณ  วันที่  23  เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2559
สามารถดาวโหลดรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากเอกสารแนบไฟล์

    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ธ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว