องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

 
 
นางอรอนงค์ ศรีวงศ์ชัย
 
 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน