องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
กองคลัง

 
 
 
นางสาวสมพร  สิงห์ชัย
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวพีระนันท์  ศรีวงษ์ชัย นายจักรพงษ์  ทุมคำปัญจรัส นางสายรุ่ง ศรีนาท
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาวธัญญาลักษณ์  ศรีจันทร์
นางสาวจิระวรรณ ศรีวงษ์ชัย
นางรำพรวณ  น้อมมะณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้