องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นางวริศรา  ถานันท์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมพิศ สวนไผ่
นางสาวศิวาพร จันทร์กระจ่าง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

   

นางวริศรา  ถานันท์

นายสมพิศ  สวนไผ่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2นายสุรชัย  โมกไธสง
นายนิเวศน์  คงแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


นางสาวศิวาพร  จันทร์กระจ่าง
นายสันพันธ์  พงษ์ศิลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


นายสมพงษ์  อินทิแสน
นายสุริวรรณ ไทยน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8นายทองผัด  บุญลือ

นายอัครเดช  ถานันท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10