องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 

 
 
นายอัคคนิ  รูปสูง
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 นายแสงตา  ศรีชุม

นายพิทยาคม พรหมวงศ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

 
 
นายพงศ์พล  ดังยางหวาย
 
 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล