องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

                   ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. ๒๕๖๒  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๒  โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ  และเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๔ วรรค ๑ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖  มาตรา  ๖๐  และมาตรา  ๖๑  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. ๒๕๖๒  และกฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทย จึงขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นการทั่วไป  เฉพาะในปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  ออกไปดังนี้
                   ๑.  การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. ๒๕๖๓  ขยายไปจนถึง เดือนกันยายน  ๒๕๖๓
                   ๒.  การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. ๒๕๖๓  ขยายเวลาดังต่อไปนี้
                        -  งวดที่หนึ่ง  ชำระภายในเดือนกันยายน  ๒๕๖๓
                        -  งวดที่สอง  ชำระภายในเดือนตุลาคม  ๒๕๖๓
                        -  งวดที่สาม  ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๓
                   ๓.  การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. ๒๕๖๓  ที่มีภาษีค้างชำระขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม  ๒๕๖๓
                   ๔.  การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. ๒๕๖๓  ค้างชำระ  ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา  ขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๓
                   สำหรับการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีตามข้อ ๑ ผู้เสียภาษีไม่ต้องชำระเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สามารถดาวโหลดประกาศได้จากเอกสารแนบไฟล์

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 28 ส.ค. 2563