องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

    รายละเอียดข่าว


 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว    ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  3  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1  
                    บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่  10 สิงหาคม  2563 ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้อนุมัติแล้ว
                    ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  3 ดังกล่าว ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563 รายละเอียดสามารถดาวโหลดได้จากเอกสารแนบไฟล์    



    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 18 ส.ค. 2563