องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. ๒๕62

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวสมัยสามัญ   สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. ๒๕62วันที่  15 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕62ืณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว รายละเอียดตามเอกสารแนบไฟล์

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2562