องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 / ๒๕62

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวสมัยสามัญ   สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 / ๒๕62วันที่  15 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕62 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว รายละเอียดามเอกสารแนบไฟล์

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 19 ส.ค. 2562