องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2562

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวสมัยสามัญ   สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ / ๒๕62
วันที่  5 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕62ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 9 ส.ค. 2562