องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2562

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวสมัยสามัญ   สมัยที่ 2
ครั้งที่ ๑ / ๒๕62
วันที่  30 เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕62ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ค. 2563