องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

    รายละเอียดข่าว


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว    ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ข้อ 22 โดยผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว 
                    บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม 2563  ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้อนุมัติแล้ว รายละเอียดสามารถดาวโหลดจากเอกสารแนบ    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2563