องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

    รายละเอียดข่าว

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว    ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ข้อ 22 โดยผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว 
                    บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม 2563  ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้อนุมัติแล้ว
ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ดังกล่าว    
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    
                  ประกาศ  ณ  วันที่     เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2563


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2563