วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 113-06 สายแยกถนนศรีเมือง ถึง บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7
22  เม.ย. 2567
ซื้อจัดซืิ้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 1581 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อไฟริบบิ้นประดับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองบัวเลิง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 10 สถานที่ สายจากนานางสุภาพ ชัยชนะ ถึง นานางทองสุข ถานันท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการยานพาหนะรถโดยสารไม่ประจำทาง แบบปรับอากาศ 2 ชั้น โดยมี พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนคุ้มครองผู้โดยสาร เป็นเวลา 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตแอสฟัสท์ติก บ้านท่านางแนว หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขวา หมู่ 1 จำนวน 4 จุดดำเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง