วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อยางนอกรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดหน้ายาง 750-16LT จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนำนักงาน(กองช่าง) รายการเก้าอี้สำนักงาน เบาะนั่ง PVC จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 85-9022 ขอนแก่น จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุทางวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง รสจืด ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง รสจืด ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง รสจืด ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง