วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ัอวัสดุอุปกรณ์กีฬาประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่องรสจืด ประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ 2 /2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว
24  มี.ค. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่องรสจืด ประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนบ้านท่านางแนว
24  มี.ค. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด ประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา
23  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.113-03 สายบ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 ไปแม่น้ำชี หมู่ที่ 2 บ้านท่านางแนว ตำบลท่านางแนว
22  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่านางแนว หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง