องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

4. กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษา ทั้ง การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ

งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

      4.1  งานบริหารการศึกษา

                             - งานพิจารณาแผนอัตรากำลัง และงบประมาณ

                             - งานวางแผนงาน

                             -  งานควบคุมตรวจสอบให้คำปรึกษาด้านการศึกษา

                             - งานนิเทศการศึกษา

                             - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

                             - งานลูกเสือ และยุวกาชาด

      4.๒  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (เปลี่ยนชื่อ)

          - งานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          - งานวิเคราะห์ วิจัย แนะแนว วัดผล และประเมินผลการศึกษา

          - งานสร้างพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่าง ๆ การพัฒนาตำราเรียน

          - งานวางแผนการศึกษา

          - งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม

          - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

          - งานกีฬาและนันทนาการ

          - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว