องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองช่าง
 

3.  กองช่าง

                   ส่วนโยธา ให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุม การก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีหัวหน้าส่วนโยธา  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนโยธา  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  3  งาน  คือ

  3.1  งานก่อสร้าง

      - งานก่อสร้างและบูรณะถนน

- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ

- งานข้อมูลก่อสร้าง

- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม

- งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

  3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร

      - งานประเมินราคา

      - งานคาบคุมการก่อสร้างอาคาร

      - งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง

      - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  3.3  งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง

      - งานประสานธารณูปโภคและกิจการประปา

      - งานไฟฟ้าสาธารณะ

      - งานระบายน้ำ

      - งานสำรวจและแผนที่

      - งานวางผังพัฒนาเมือง

      - งานควบคุมทางผังเมือง

      - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

          - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง